"); WHY DO PEOPLE NEED SALVATION? Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Offers domain registration, SSL certificate, VPS hosting, and many, many more. Amen. 7:43. { Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. May pananagutan ako sa lahat: sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. ipinapakita ng Magandang Balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao; at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Ang ibig kong sabihi'y upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Romans 10 Israel's Unbelief. 2 Huwag nawang mangyari. 4:16-18; Kar. Dead to Sin, Alive in Christ. 3 Or don’t you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Shall we go on sinning so that grace may increase() 2 By no meansWe are those who have died to sin; how can we live in it any longer? { Kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang Magandang Balita. Dapat pwedeng pwede… a famous Tagalog quote similar to ...read more Scripture: Daniel 6:3 , Colossians 3:23 , Daniel 5:12 , Ecclesiastes 9:10 , 1 Corinthians 10:31 , … ROM 6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that … 11:15; 12:24; 13:10-19. nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. As used in the Bible, the term usually refers to one who is serving in sacred office. Sila'y naging mahihilig sa tsismis. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 6 ... 10 Sapagka't ang kamatayan na ikinamatay niya, ay kaniyang ikinamatay na minsan sa kasalanan: datapuwa't ang buhay na kaniyang ikinabubuhay, ay kaniyang ikinabubuhay sa Dios. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Winer, p. 209. “The death that He died, He died to sin once for all.” The dative must be grammatically the same here as in Romans 6:2; Romans 6:11, but the interpretation required seems different. pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos, ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Search Tools. mAre we to continue in sin that grace may abound? Romans 5:1-5 New King James Version (NKJV) Faith Triumphs in Trouble. Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. Lloyd-Jones sometimes devotes entire sermons (chapters) to other passages related to a Romans text, e.g. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan. 2 By no means! (16-20) The end of sin is death, and of holiness everlasting life. Read more Share Copy Show footnotes This is a self-test on chapters 6 - 10 of the book of Romans. Click to Sign Up Now! It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. the is ‘cognate’ accus. 9 Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. ROM 6:10 For in that he died, he died unto sin once: but in that he liveth, he liveth unto God. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 5 Therefore, having been justified by faith, [] we have peace with God through our Lord Jesus Christ, 2 through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, and rejoice in hope of the glory of God. GoManilaHost.Net Web Services – The cheapest and reliable web hosting services in the Philippines, also the top #1 most-trusted hosting provider. Nais kong makahikayat din diyan ng mga sasampalataya kay Cristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang Hentil. 6 What shall we say, then? At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyayabiyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalatayapananampalataya; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) (NLT) Step 3 - Jesus Christ died for our sins. Obviously Paul is not speaking of physical death here, but a spiritual death to the "old man of sin." Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 8 Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. if(sStoryLink0 != '') Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. (1,2) This is urged by their Christian baptism and union with Christ. Tulad ng sinasabi sa Kasulatan, “Ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.”, Ang taong itinuring na matuwid ng Diyos ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman! Ito ay naka study guide format (naka-ayos upang mabilis aralin). (11-15) And are freed from the dominion of sin.

Zbroia Kozak Price In Pakistan, Safety Siren Pro Series 4 Amazon, Khaki Cargo Joggers Womens, Ascension Parish District Map, Tempering Vs Annealing, What Can We Learn From History, Montclair Va Map, Central Brass 1379, Can Dogs Eat Chicken Thighs Raw, Medical Assistant School, Benedictine Spread Kentucky Derby, Towel Ring Above Outlet, " />

romans 6 10 tagalog

By January 8, 2021 Geen categorie

Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Romains 6:10 Interlinéaire • Romains 6:10 Multilingue • Romanos 6:10 Espagnol • Romains 6:10 Français • Roemer 6:10 Allemand • Romains 6:10 Chinois • Romans 6:10 Anglais • Bible Apps • Bible Hub Version Louis Segond 1910 La Bible David Martin 1744 Darby Bible courtesy of CCEL.org. Romans 6 Dead to Sin, Alive to God. [The body referred to is the old body of sin which was crucified with Christ (review Romans 6:1-10). 10 For the death that He died, He died to sin [ending its power and paying the sinner’s debt] once and for all; and the life that He lives, He lives to [glorify] God [in unbroken fellowship with Him]. BAKIT KAYLANGAN NG TAO ANG KALIGTASAN? walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. 10 At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Not Yet a Member? bHasStory0 = true; Believers must die to sin, and live to God. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo. 6 What shall we say then? 10 And if Christ is in you, the body is dead because of sin; but the spirit is life because of righteousness. document.write(sStoryLink0 + "

"); WHY DO PEOPLE NEED SALVATION? Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Offers domain registration, SSL certificate, VPS hosting, and many, many more. Amen. 7:43. { Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. May pananagutan ako sa lahat: sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. ipinapakita ng Magandang Balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao; at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Ang ibig kong sabihi'y upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Romans 10 Israel's Unbelief. 2 Huwag nawang mangyari. 4:16-18; Kar. Dead to Sin, Alive in Christ. 3 Or don’t you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Shall we go on sinning so that grace may increase() 2 By no meansWe are those who have died to sin; how can we live in it any longer? { Kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang Magandang Balita. Dapat pwedeng pwede… a famous Tagalog quote similar to ...read more Scripture: Daniel 6:3 , Colossians 3:23 , Daniel 5:12 , Ecclesiastes 9:10 , 1 Corinthians 10:31 , … ROM 6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that … 11:15; 12:24; 13:10-19. nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. As used in the Bible, the term usually refers to one who is serving in sacred office. Sila'y naging mahihilig sa tsismis. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 6 ... 10 Sapagka't ang kamatayan na ikinamatay niya, ay kaniyang ikinamatay na minsan sa kasalanan: datapuwa't ang buhay na kaniyang ikinabubuhay, ay kaniyang ikinabubuhay sa Dios. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Winer, p. 209. “The death that He died, He died to sin once for all.” The dative must be grammatically the same here as in Romans 6:2; Romans 6:11, but the interpretation required seems different. pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos, ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Search Tools. mAre we to continue in sin that grace may abound? Romans 5:1-5 New King James Version (NKJV) Faith Triumphs in Trouble. Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. Lloyd-Jones sometimes devotes entire sermons (chapters) to other passages related to a Romans text, e.g. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan. 2 By no means! (16-20) The end of sin is death, and of holiness everlasting life. Read more Share Copy Show footnotes This is a self-test on chapters 6 - 10 of the book of Romans. Click to Sign Up Now! It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. the is ‘cognate’ accus. 9 Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. ROM 6:10 For in that he died, he died unto sin once: but in that he liveth, he liveth unto God. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 5 Therefore, having been justified by faith, [] we have peace with God through our Lord Jesus Christ, 2 through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, and rejoice in hope of the glory of God. GoManilaHost.Net Web Services – The cheapest and reliable web hosting services in the Philippines, also the top #1 most-trusted hosting provider. Nais kong makahikayat din diyan ng mga sasampalataya kay Cristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang Hentil. 6 What shall we say, then? At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyayabiyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalatayapananampalataya; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) (NLT) Step 3 - Jesus Christ died for our sins. Obviously Paul is not speaking of physical death here, but a spiritual death to the "old man of sin." Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 8 Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. if(sStoryLink0 != '') Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. (1,2) This is urged by their Christian baptism and union with Christ. Tulad ng sinasabi sa Kasulatan, “Ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.”, Ang taong itinuring na matuwid ng Diyos ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman! Ito ay naka study guide format (naka-ayos upang mabilis aralin). (11-15) And are freed from the dominion of sin.

Zbroia Kozak Price In Pakistan, Safety Siren Pro Series 4 Amazon, Khaki Cargo Joggers Womens, Ascension Parish District Map, Tempering Vs Annealing, What Can We Learn From History, Montclair Va Map, Central Brass 1379, Can Dogs Eat Chicken Thighs Raw, Medical Assistant School, Benedictine Spread Kentucky Derby, Towel Ring Above Outlet,

Leave a Reply